Answer to the questions

The questions to answer in the video.

 • Would you miss your school?
 • Yes, I will miss my  school very much, because I adore my school.
 • Whom do you like most of all from the teachers? 🙂
 •  I love everyone of my teachers because they are very clever , nice and kind.
 • Do you have friends at school?
 • Yes, I have many friends at school’
 • What do you do in the weekend?
 • In the weekend I play to piano, I go yard and I play  football with my friends.
 • Do you eat healthy food?
 • Yes I eat healthy food, for example at first I drink much water, i eat cucumber, tomatoes, apples, many fruits and vegetables.
 • Which lessons do you like?
 • I like all my lessons, because i love my school and my teachers.
 • Which is the most important thing that you learned at school?
 • I learned to care about nature.

The liar (Սուտասանը)

The liar (Սուտասանը)

Once upon a time (ժուկով-ժամանակով) there lived a king. This king announced (հայտարարեց) throughout the land:

“I will give half my kingdom (թագավորությանս կեսը) to the man who can tell a lie that I can agree that is a lie.”

shepherd (հովիվ) came and said, “My father has got a pipe (ծխամորճ). The pipe is very long and he can stir (խառնել) the stars with it».

“That’s possible,” answered the King. “My grandfather had a pipe. He used to (սովորություն ուներ) put one end of it in his mouth and stretch (ձգել) the other up to the sun to light it.”

The man went out scratching (քորելով) his head.

A tailor came and said, “I am sorry, O King, to have come so late. Wind (քամի), storm (փոթորիկ) and lightning (կայծակ) did not let me come early”. I was patching up the crack (ճեղք) of the sky.

“Oh, “I believe it is true” said the King, “but you haven’t patched it very well, for it rained a little again this morning.

This man also went away empty-handed (դատարկաձեռն).

A villager came in with a bag on his shoulder. “What do you want, my good man?” asked the King. “You owe (պարտք լինել) me a bag of gold. I have come for it.” “A bag of gold!” exclaimed (բացականչեց)the King astonished (զարմացած). “That s a lie (սուտ). I do not owe you anything.”

“All right. It is a lie. Then give me half your kingdom.”

“No, no. You’re quite right (Դուք միանգամայն ճիշտ եք). It’s not a lie,” the king tried to correct (ուղղել) himself.

“So I am telling the truth. Then give me the bag of gold.”

Answer the questions:

 1. Answer the questions:
  1. What did the king say to all people?

  I will give half of my kingdom to the man who can tell a lie that I can agree that is a lie

  1. Who came first?

  First came shepherd.

  1. What did he say?

  My father has got a pipe  The pipe is very long and he can stir the stars with it

  1. What was the king’s answer?

  Thats possible,answered the King. My grandfather had a pipe. He used to put one end of it in his mouth and stretch (ձգել) the other up to the sun to light it.

  1. Who came second?

  second came tailor

  1. What did he say?

  I am sorry O King, to have come so late. Wind, storm and lightning did not let me come early. I was patching up the crack of the sky.

  1. What was the king’s reply?

  Oh, I believe it is true said the King, but you haven’t patched it very well, for it rained a little again this morning.

  1. Who came after the tailor?

  after tailor came  villager

  1. What did he tell the king?

  You owe me a bag of gold. I have come for it.

  1. What did the king answer?

  A bag of gold exclaimed the King astonished. That s a lie. I do not owe you anything.

English best fastest wild animales

#9 Lion

The Top 10 Fastest Animals in The World, African Lion in the Sahara, Zambia | AnimalsAroundTheGlobe

among The lion ranks second the fastest land animals in Africa, with a top speed of 81 km/h (50.3 mph). Though a lion’s top speed of 81 km/h (50.3 mph) is impressive, these enormous cats cannot maintain such a punishing pace, especially when twisting and turning in the middle of a chase.

Although lionesses can achieve speeds of up to 81 km/h (50 mph), they can only do so for brief periods, thus they must be close to their prey before attacking.

Առյուծները դասվում  են աֆրիկայի ամենաարագ վազող կենդանիների եկրորդ շարքում,81 կմ/ժ ։

Չնայած ,որ նրա արագությունը 81 կմ/ժ ը տպավորիչ է , այս հսկա կատուները չեն կարող պահպանել այդ արագությունը պտտվելու և շրջվելու ժամանակ։

Չնայած նրանք ,որ կարող են հասնել իրենց մաքսիմալ արագության 81 կմ/ժ դա տեվում է շատ կարճ ժամանակ , դա դրանից է որովհետև նրանք պետք է թաքնվեն նախքան հարձակումը։

 

 

maintain-պահպանել
impressive-տպավորիչ
before attacking-հարձակվելուց առաջ 
rank-շարք 
impressive-տպավորիչ 
Though-Չնայած
 

#10 Blue Wildebeest

The Top 10 Fastest Animals in The World wildebeest, Africa | AnimalsAroundtheGlobe

Although the blue wildebeest is an antelope, its massive body and abnormally huge forequarters give it a bovine appearance. Blue wildebeests can grow up to 8 feet long, 4.5 feet tall at the shoulders, and weigh 600 pounds. Horns grow on both males and females.

Weather conditions govern their dramatic northward journey in search of greener pastures, which normally occurs in May or June. With up to 1.5 million wildebeests and hundreds of thousands of other animals, such as zebra and gazelle, it is regarded one of the world’s finest natural spectacles.

The wildebeest, or gnu, can gallop up to 50 mph/ 80.5 km/h, comparable to lions’ speed. It can outpace many other land mammals. Because it is food for most African predators, such as lions, cheetahs, hyenas, and wild dogs, its quickness is an advantage. Large herds of wildebeest move together.

northward journey-ճանապարհորդություն դեպի հյուսիս

greener-ավելի կանաչ
appearance-տեսքը
condition-վիճակ
quickness-արագություն
mammal-կաթնասուն
 
 

 

English

 

ex. 1

2) next to

3) in front of

4) on

5) under

ex. 2

2) Paul

3) Khalid

4) Carlos

5) Elisha

6) Rose

ex. 3

 

2) next to

3) on

4) on

5) on

6) behind

7) under

8) above

ex. 2

 

2) under

3) on

4) between

5) behind

6) on

2 at midnight

3 in April

4 on April 2

5 at a quarter past six

6 at noon

7 in 1998

8 in spring

9 at night

10 on February 8th

11 on Saturday night

12 on Monday

2

a) in May

3

c) in October

4

a) on July 4th

2

Roy has lunch before he goes to washes the dishes.

Roy washes the dishes after he has lunch.

3

Alice has a shower before she gets dressed.

Alice gets dressed after she has a shower.

4

I watch TV before I go to bed.

I go to bed after I watch TV.

5

My mother cooks lunch before she goes to work.

My mother goes to work after she cooks lunch.

2) in

3) at

4) at

5) at

6) at

7) on

8) on

THE CHRISTMAS TREE

Once upon a time there was a small fir tree in a Norwegian forest. It was a very small tree and did not grow. The other trees near him were so tall and had such large branches that the poor little spruce could not grow into a great tall tree. Surrounding the little fir were oaks, pines, and birches. All of them were very useful for people. But the little tree was not useful to anyone and became very sad. One day the fir tree asked the other trees. “Do you know how a small spruce can be useful?” Some of the trees were too proud to respond to such a small tree. But the birch was a good tree and said: “You can be a Christmas tree, but that’s it.” “What is a Christmas tree?” asked the little tree. “I don’t know,” answered the birch, “but once a year, in winter, men come, look at all the little fir trees and choose the most beautiful one for the Christmas tree.” They cut it, but I don’t know what they do with it. “I could be of use to some people,” thought the little spruce. Now she was happy and looking forward to Christmas. Finally, that cold One winter day came, a boy went through the forest with an ax, stopped in front of a small fir tree, cut it down and took it home, this will be the Christmas tree, he told his brothers. The next day the Boys set it up in the great room and decorated it with balloons, paper bells and gold balls. Their mother put some candles on the branches of the tree and lit them. “This is the most beautiful Christmas tree,” shouted one of the boys. The whole family gathered around the tree. They started singing and dancing hand in hand. They were all happy. But the little Christmas tree was the happiest. I will give them joy and happiness. I am happy because now I am useful,” thought the little Christmas tree.

To answer the questions:

1. In which country did the spruce grow?
A small fir tree grew in the Norwegian forest.

2. Why couldn’t the little tree grow?

The tree was very small, that’s why it didn’t grow.

3. Why was the fir tree sad?

He was not useful to anyone.

4. What did he ask the other trees?

The tree asked, “Do you know how a small spruce can be useful?”

5. Why didn’t most of the trees respond to the spruce?

Kechi said: some of the trees were too proud to answer such a small tree.

6. What did the birch say to the little spruce?

You can be a Christmas tree, but that’s it.”

7. When did men cut down the most beautiful fir trees?

Men come to the forest once a year in winter.

8. Why was the little spruce happy?

Because he was taken as a Christmas tree and beautifully decorated.

9. What happened one cold winter day?

In winter, they stripped the fir tree as a Christmas tree.

10. How was the small Christmas tree decorated?

Decorated with balloons, paper bells and gold balls.

11. What did the children’s mother put on it?

Their mother put some candles on the branches of the tree and lit them.

12. What did one of the children say?

“This is the most beautiful Christmas tree,” shouted one of the boys.

13. What did the whole family do?

The whole family decorated the Christmas tree.

14. Why was the little spruce the happiest?

Because he was useful to people.

Choose the correct word.

Fir was the smallest tree in the forest.

The fir tree was very sad because it could not grow.

Mom put some candles on the fir branches.

The family was dancing around the Christmas tree.